maderne / crítica literaria e teatral... E POLÍTICA

un espazo para partillar críticas, comentarios, reseñas e outros documentos sobre literatura, teatro, arte, cultura..., amenizado por Manuel F. Vieites
martes, 20 de marzo de 2012

Unha Plataforma Galega para a integración das Artísticas Superiores na UniversidadePLATAFORMA GALEGA POLA INTEGRACIÓN DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES NA UNIVERSIDADENOTA DE PRENSA


O pasado día 15 de marzo de 2012 tivo lugar na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, sita en Pontevedra, o acto de constitución da Plataforma Galega para a Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores de Galicia no Sistema Universitario galego.

Esta Plataforma constitúese como espazo aberto a todas as persoas, colectivos, entidades e organismos que entendan que a plena integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Espazo Europeo da Educación Superior implica a integración destas ensinanzas no Sistema Universitario galego, nun proceso que deberá ser acordado entre a administración educativa, as universidades e os axentes sociais, sempre co consenso de centros e comunidades educativas.

Nesa dirección, a Plataforma, en tanto representante dun abano amplo e diverso de colectivos, reclama o seu dereito a ser un interlocutor no proceso de negociación que haberá de iniciarse para dar unha pronta solución ao conflito xerado tras as sucesivas sentencias do Tribunal Supremo que declaran nulos varios artigos do RD 1614/2009, o que xera prexuízos evidentes aos alumnos e alumnas que actualmente cursan as ensinanzas reguladas no citado Real Decreto, pero que tamén condiciona o proceso de inscrición e matrícula para o curso 2012/2013. E faino en función da representación que deriva das entidades e axentes que se agrupan na mesma,e polo feito de que os centros que nela participan o fan por mandato expreso das súas comunidades educativas.

Nesa dirección a Plataforma vai elaborar unha proposta de traballo que suxira os mecanismos que deberían guiar o proceso de integración no Sistema Universitario galego, e que satisfaga os intereses das partes pero que sobre todo garanta o dereito do alumnado a seguir cursando estudos de Grao, a todos os efectos e sen equivalencias. Unha proposta de traballo que persegue dar unha solución razoada, razoable, posible e inmediata ao problema que quere resolver.

O presente Manifesto trasládase ás administracións educativas, aos medios de comunicación, e á sociedade civil.


MANIFESTO POLA INTEGRACIÓN DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO

Documento Aprobado na xuntanza para a constitución da Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Universitario galego, realizada na Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais, o día 15 de Marzo de 2012


Son coñecidas as diversas sentenzas do Tribunal Supremo relativas ao recurso presentado por varias Universidades contra a ordenación das Ensinanzas Artísticas Superiores establecida no Real Decreto 1614/2009. Estas sentenzas sitúan ás administracións educativas diante da necesidade de dar unha resposta urxente, rigorosa e precisa a un vello conflito que veñen padecendo estas ensinanzas desde hai moito tempo.

Consideramos unha esixencia irrenunciable a aceptación da condición dos estudos artísticos superiores como ensinanzas de Grao e Posgrao, en paridade coas titulacións universitarias. Calquera paso atrás nese sentido supón unha desvalorización e un deterioro destas ensinanzas, que non pode asumir nin o alumnado que xa está cursando nestes momentos os estudos dos agora “supostos” Graos en Ensinanzas Artísticas, nin o colectivo de docentes que veñen demostrando o seu compromiso co proceso de converxencia destas ensinanzas no Espazo Europeo da Educación Superior.

Creemos que chegou o momento de defender o noso dereito a unha igualdade de trato, e, tendo en conta o contido e as consecuencias xurídicas da sentenza, reclamar a nosa incorporación ao espazo universitario galego. En consecuencia, apostamos pola integración plena e definitiva das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Universitario galego, o que inclúe o recoñecemento inmediato dos títulos que ofrecen os centros como Graos Universitarios, mediante os mecanismos que se deban establecer. Defendemos que este proceso debe facerse atendendo ás particularidades propias da tradición das nosas ensinanzas e das súas especificidades.

Instamos á administración a que inicie canto antes os pasos para un proceso de integración no que se atenda tanto esas particularidades coma os lexítimos intereses do profesorado e dos diferentes sectores das comunidades educativas. Este proceso deberá realizarse con claridade, determinación e contando coa colaboración necesaria e a participación activa dos axentes educativos, sociais e artísticos propios das Ensinanzas Artísticas Superiores.


Adherentes:


Asemblea de alumnas e alumnos do CSM de A Coruña
Asemblea de alumnas e alumnos do ECRBC de Galicia
Asociación de alumnos e alumnas do CSM de Vigo
Asociación de alumnos e alumnas da ESAD de Galicia
CIG Ensino, Confederación Interdindical Galega
Comisións Obreiras. Federación do Ensino de Galicia
Conservatorio Superior de Música de Vigo
Conservatorio Superior de Música de A Coruña
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia
FETE-UGT Galicia
STEG, Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia

domingo, 18 de marzo de 2012

Sigue la polémica, Segue o debate, Follow the Debate, and Let's UniversitySigue la polémica en torno a la integración de las Enseñanzas artísticas superiores en la universidad en nuestro blog amigo: dramaloxía.


Segue o debate arredor da integración das Ensinanzas artística superiores na universidade no noso blog amigo: dramaloxía.viernes, 16 de marzo de 2012

Memorias do teatro galegoXosé Agrelo Hermo ou a paixón pola escena

MF Vieites

Faro da Cultura, Faro de Vigo

A editorial Toxosoutos vén de publicar un volume que recolle una das últimas achegas de Xosé Agrelo Hermo (1937-2006), quen exerceu a profesión de mestre nas terras de Muros e da Serra de Outes, pero que tamén desenvolveu una grande actividade como animador cultural e teatral na vila de Noia, tendo nacido no lugar de Santa María de Barro, freguesía á que lle dedicou unha monografía. Dese labor cultural incesante, mesmo na recuperación da historia de lugares e das súas xentes, dan conta diversos proxectos editoriais como a revista Barbanza, a editorial que publica esta súa proposta dramática ou os numerosos ensaios de temas locais que dá ao prelo nos últimos anos.

Vai acompañada de dous interesantes traballos, que serven de limiar e de presentación dunha figura pouco coñecida para o gran público, pois Agrelo foi unha persoa que adoitaba facer traballo de base, é dicir, apegado á comunidade, e non procuraba outra arela que o desenvolvemento desa comunidade. Foi un animador sociocultural notable. Xerardo Agrafoxo dá conta dese seu labor á fronte de grupos de teatro fundamentais na promoción do teatro galego nunha ampla bisbarra, entre os que poderiamos lembrar a Talía (1962-66) e Candea (1973-1980), pero tamén a colectivos de teatro infantil coma Agrocovo, Xestruxo e O Xeito. Palabras galegas para un teatro noso co que recuperar o orgullo de termos una lingua propia. Foi con Candea onde desenvolveu un traballo máis permanente, e o grupo era un dos asiduos da Mostra de Ribadavia. O seu nome camiña ao par doutras denominacións coma “O Facho” ou “Abrente”, tan importantes na configuración permanente do sistema teatral, e que xustamente incidían na posibilidade de que o teatro fose una ferramenta de loita contra a longa noite de pedra.

Euloxio R. Ruibal, traza un interesante percorrido pola obra dramática de Xosé Agrelo, autor de pezas tan lembradas coma Noite de Lobos ou O mestre, pero tamén de diversos textos para nenos, coma O espantallo. Unha dramática de intervención para un teatro de axitación en tempos de loita e mobilización: pola lingua, pola liberdade, pola xustiza, pola cultura. Nesa perspectiva temos que analizar o traballo dunha ampla xeira de animadores que en moi diferentes puntos do país desenvolveron proxectos de intervención sociocultural utilizando os máis diversos recursos.

Dicir teatro e dicir Noia, ou Muros, ou Esteiro, é dicir Xosé Agrelo Hermo, e como sinala Xerardo Agrafoxo probablemente moitas persoas da bisbarra escoitasen falar galego como forma de expresión cultural por vez primeira nunha das pezas de Xosé Agrelo con algún dos seus grupos. Pero amais de mostrar na escena textos seus, tamén promoveu a recuperación dun autor de especial relevo, coma Álvaro de las Casas, que fora director nos tempos da República no Instituto Técnico de Noia. En 1974 o grupo Candea estreaba no Liceo de Noia o espectáculo Pancho de Rábade, pero nese mesmo ano tamén presentaba Rexurdimento, texto este de Leandro Carré Alvarellos, outro dos autores relevantes no primeiro cuartel do século XX.

Non queremos deixar de referir nesta nota biográfica necesaria esa paixón de Agrelo Hermo polas historias con color local, pois a historia non deixa de ser unha forma de reconstruír a memoria, tamén a memoria das nosas vidas. Entre eses traballos cabe destacar o que dedica ao balandro Joaquin Vieta, barco que desde 1916 transportaba persoas e mercancías por aquelas rías e que coas súas veas ondeando ao vento de seguro iluminou a imaxinación de moitos nenos e nenas, o mesmo que facía a cotío Xosé Agrelo co xogo do teatro.     

O triángulo escaleno

O teatro amador e o teatro independente propoñían unha maneira de facer na escena pero tamén unha maneira de escribir textos e pretextos. Nesta peza case última que agora nos chega, vemos tamén trazos daquela maneira de construír mundos dramáticos, moi marcada pola precariedade de medios e recursos, pero tamén pola necesidade de subliñar aspectos moi concretos da realidade social. Iso é o que acontecía con Metá e Metá, unha peza dos setenta na que Agrelo Hermo consideraba o drama humano da emigración e de forma directa, e sen retóricas, como gustaba dicir Rafael Dieste, tan amante do minimalismo.

É probable que nesta peza, na que se constrúe un momento fundamental da peripecia humana dun crego con crise vocacional, se deixe sentir a pegada da propia andaina do autor, quen despois de estudar en San Martiño Pinario abandonou a sotana para, despois de traballos varios, dedicarse ao ensino. Sexa como for, temos unha peza que destaca por asumir sen complexos os principios básicos do que se coñece como dramática breve, sendo un dos máis importantes a presentación dun único conflito arredor do que se articula unha trama sinxela, dinámica e suxestiva. Un fermoso divertimento que nos trae a memoria doutros tempos. Un acerto.

Noticia de novos creadores escénicos galegos, mozos e mozasEmprender coa palabra, na escena

Mambo, amore, power

MV García

De Faro de Vigo, Faro da Cultura

Falase moito, nestes últimos meses, a respecto do emprender, e mesmo semella que esa verba, agora máxica, contivese as claves para superar a crise actual, se ben esquecen os que a tanto chegan a falar, que a crise actual non é tan só unha crise económica, senón máis ben unha crise social, pois ten unha forte dimensión ética e moral, que alcanza aos modelos de sociedade e aos modelos de ser humano. Emprender, para que?

Houbo un tempo neste país en que se falou de grandes emprendedores, e mesmo os medios de comunicación mostraban os seus logros con fachenda. Unha das liñas de traballo consistía en producir con custos moi baixos, o que implicaba, e segue implicando, a explotación dunha man de obra xa non barata senón regalada para vender a prezos reducidos. Outra das liñas de traballo veu favorecida pola expansión do ladrillo, que abriu liñas de creto para mercar coches, casas e apartamentos, xerando unha espiral de consumo que acabou por estourarnos. E seguimos falando do emprender.

Quizais deberiamos comezar a vincular o emprender coa creación e o coñecemento, pois cómpre facer emerxer novos creadores e novos emprendedores que permitan diversificar a nosa economía para facela sustentable. E por iso quizais deberiamos volver a vista sobre a palabra, esa forza máxica sobre a que construímos o pensamento e a civilización. Cabe pensar en emprendedores tan destacados coma Shakespeare, que non só prestixiou unha cultura, senón que alentan ano a ano procesos creativos que xeran riqueza e benestar? A cultura, entendida nunha dimensión máis humanista que tecnolóxica, é o maior exercicio do emprender que teña realizado o ser humano, pois grazas a ela somos todo o que somos. Por iso quizais deberiamos volver os ollos á cultura para imaxinar novas formas de emprender.

Estes mozos e mozas que nos presentan o espectáculo titulado Mambo fan da necesidade actual virtude, e con pouco máis dunha ducia de palabras constrúen unha proposta escénica vigorosa, e que, por selo, esixe do espectador unha recepción activa, dinámica, cooperativa, un exercicio de intelixencia. Así, o público pasa a ser un recurso, pois, para que o espectáculo sexa, debe tirar todo o partido posible da súa capacidade de asociación, de asignación de sentidos e significados. Da mesma maneira que o xénero musical denominado “Mambo” mobiliza o noso corpo todo, este espectáculo homónimo mobiliza as nosas neuronas. Novas formas de emprender, en todos os sentidos.

O espectáculo dá conta dunha loita polo amor e polo poder, pero tamén dá conta dunha procura por crear, por expresar e comunicar, por facer teatro cos recursos mínimos, con eses poucos recursos cos que milleiros de comediantes de todas as épocas e de tantos países percorreron os camiños e se asentaron en rúas e prazas, aínda que agora viaxen en coche, e todo o seu telderete se poida acubillar no seu maleteiro. Son os signos dos tempos, tamén, destes tempos de ruindade e miudeza, nos que a xeración mellor preparada na historia do noso teatro ten que facer de todo, con nada, mesmo sen palabras. E aínda así, hai que velos, hai que miralos. Como escribira o poeta Luis López Álvarez, e cantara Amancio Prada, “¡Cuánto a tanto se persigue, ya no es de cuerdos amar…!” E aínda así, aman, estes mozos e mozas, pois se non for por amor, a que vén facer teatro nestes tempos escuros, de derruba integral? Por amor á arte, ao país. Grazas.      

Como dixemos, con apenas 12 palabras, vaise construíndo unha historia que nos fala de amor, de sexo, de poder…, e de roles, é dicir, dos roles que esas pulsións humanas básicas pero esenciais nos invitan a xogar. Esa historia, feita con recursos mínimos, aproveita ao máximo as posibilidades da emisión vocal, o que permite xogar coa significación e co sentido, e sempre se acompaña co xogo da expresión xestual, co poder do movemento e coa presenza do espazo. Non é un espectáculo para rir, antes que nada é unha proposta para pensar e sorrir.

O teatro faise xogo, en todos os sentidos, e o teatro pasa a ser o territorio do actor, que se aseñora nel sen outros recursos que o seu corpo, a súa voz, e a súa intelixencia. Son Xoán Abreu, quen tamén dirixe, Machi Salgado, Fran Peleteiro e Antela Cid, os catro pertencentes a unha xeira nova de creadores e emprendedores que han dar días de gloria á nosa escena.

O texto é unha creación de Juan Antonio Castillo, máis coñecido anos atrás como Juan Antonio Canta, un poeta e músico integrante do grupo Pabellón Psiquiátrico que logrou un enorme impacto mediático con aquela magnífica perversión titulada “Un limón medio limón”.

martes, 13 de marzo de 2012

Plataforma por la Integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Sistema Universitario


NOTA DE PRENSA MANIFIESTO

El pasado día 10 de marzo de 2012 tuvo lugar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid el acto de constitución de la Plataforma para la Integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Sistema Universitario.

Esta Plataforma se constituye como un espacio abierto a todas las personas, colectivos, entidades y organismos que consideran que la integración plena de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Espacio Europeo de la Educación Superior implica necesariamente la incorporación de estas enseñanzas al Sistema Universitario Español, mediante un proceso de habrá de consensuarse entre las Administración estatal y las Administraciones educativas autonómicas, las universidades y los agentes sociales, siempre con la participación de los centros y sus comunidades educativas.

En este sentido, la Plataforma, representando a un abanico amplio y diverso de colectivos, reclama su derecho a ser interlocutor en el proceso de negociación que habrá de iniciarse para dar un pronta solución al conflicto generado tras las cuatro sentencias del Tribunal Supremo que declaran nulos varios artículos del Real Decreto 1614/2009, de 23 de octubre, lo que genera prejuicios evidentes a miles de alumnos que actualmente cursan las enseñanzas reguladas por este Reglamento, y condiciona también el proceso de inscripción y matrícula para el curso 2012-2013. Y reclama este derecho en representación de las entidades y agentes agrupados en la Plataforma, destacando que los centros que en ella participan lo hacen por mandato expreso de sus comunidades educativas, que se han pronunciado formalmente al respecto.

Se ha creado una Comisión Gestora para la puesta en marcha y el desarrollo de la Plataforma, y una Comisión Técnica de Estudio que en un plazo muy breve presentará una propuesta sobre los instrumentos y las orientaciones que deben guiar el proceso de integración en el Sistema Universitario: una propuesta que respete los intereses de todas las partes afectadas y que garantice el derecho del alumnado a seguir cursando estudios de Grado, sin denominaciones equivalentes que puedan dificultar su reconocimiento a nivel internacional.


En la Plataforma participan directores de centros educativos, profesores, alumnos, sindicatos, asociaciones profesionales y culturales, organismos y entidades vinculadas a las artes, así como profesionales de reconocido prestigio.

El presente Manifiesto se traslada para su conocimiento a los medios de comunicación, a las Administraciones con competencias en Educación y a la sociedad civil en general.

____________________________ 

MANIFESTO POR LA INTEGRACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO

Documento Aprobado en la Asamblea para la constitución de la Plataforma por la Integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Sistema Universitario, realizada en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el día 10 de Marzo de 2012

Hemos conocido recientemente las sentencias del Tribunal Supremo dimanantes de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por cuatro Universidades españolas contra la ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores establecida en el Real Decreto 1614/2009, de 23 de octubre. Estas sentencias sitúan a las Administraciones ante la necesidad de dar una respuesta urgente, rigurosa y precisa a un conflicto que vienen padeciendo estas enseñanzas desde mucho tiempo atrás.

Consideramos una exigencia irrenunciable la aceptación de la condición de los enseñanzas artísticas superiores como estudios de Grado y Posgrado, en igualdad real con las titulaciones universitarias. Cualquier paso atrás en este sentido supone un desvalor y un deterioro de estas enseñanzas, que resultan inaceptables tanto para el alumnado que está cursando en estos momentos los estudios de Grado anulados por el Tribunal Supremo, como para el colectivo de docentes que vienen demostrando su compromiso con el proceso de convergencia de estas enseñanzas en el Espacio Europeo de la Educación Superior.

Creemos que ha llegado el momento de defender nuestro derecho a una igualdad de trato en materia educativa y, teniendo en cuenta el contenido y consecuencias jurídicas de estas sentencias anulatorias, reivindicamos nuestra incorporación al Sistema Universitario, y el acceso a las ventajas y desafíos que de ello se derivan: la acreditación de la garantía de calidad de estos estudios por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), el incentivo y el desarrollo de la investigación en el ámbito artístico, y la autonomía universitaria como derecho fundamental establecido en la Constitución, cuyo contenido esencial habrá de ser compartido por todas las instituciones españolas que imparten educación superior, para que el valor superior de la igualdad propugnado en la misma sea una realidad.

En consecuencia, apostamos por la integración plena y definitiva de las Enseñanzas Artísticas Superiores en el Sistema Universitario español, y por el reconocimiento de los títulos de las enseñanzas artísticas superiores como Grados Universitarios. Defendemos que este proceso debe hacerse atendiendo a las particularidades propias de estas enseñanzas y de sus necesidades específicas, pero siempre en vista a su normalización dentro del sistema educativo general, sin regímenes especiales.

Instamos a la administración a que inicie cuanto antes los pasos para un proceso de integración en el que se atienda tanto a estas particularidades como a los legítimos intereses de todos los miembros de las comunidades educativas. Este desarrollo deberá realizarse con claridad y determinación, contando necesariamente con la colaboración y participación efectiva de profesores y alumnos, de los agentes sociales y de los profesionales relacionados con  las Enseñanzas Artísticas Superiores.

Firmado:

Asociación de alumnos del CSM de Vigo
Asociación de alumnos de la ESAD de Galicia
Asociación de alumnos de la ESD de Baleares
Escuela Superior de Diseño de Baleares
Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia
Conservatorio Superior de Música de Vigo
Conservatorio Superior de Música de A Coruña
Escuela Superior de Conservación y Restauración de BBCC de Galicia
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid
Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España (ACRE)
Asociación de Músicos Profesionales de España (AMPE)
Asociación para la Defensa de las Enseñanzas Musicales y Artísticas (ADEMAS)


jueves, 8 de marzo de 2012

Let's University. Los caminos a seguir

En el blog dramaloxía publicamos un trabajo sobre vías hacía la universidad. Usa el enlace para acceder. Creo que tiene interés y hace una propuesta plausible y posible. Let's University.

El sábado va a ser un buen día. Seguro.

domingo, 4 de marzo de 2012

Historia de un Grado efímero

Historia de un Grado efímero

Irene Mestre Massot
Profesora de Artes Plásticas y Diseño
Directora de la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

La sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la denominación de Grado a los Estudios Superiores de las Enseñanzas Artísticas en España, ha supuesto un duro revés en el proceso de integración de estos estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior, y en la Educación Superior Española.

Hagamos un poco de historia del proceso por el cual las enseñanzas artísticas de un determinado nivel se convirtieron en superiores.

El Real Decreto 968/1978, transformó las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia en Facultades de las respectivas Universidades, estableciendo un mecanismo para que los antiguos titulados pudieran obtener el título de licenciados. En cambio, otros estudios del mismo nivel y con el mismo origen se mantuvieron durante años en tierra de nadie.

La LOGSE (ley orgánica general del sistema educativo) de 1990, atribuyó el carácter de superior a determinados estudios de Enseñanzas artísticas y les dio la equivalencia a diplomatura o licenciatura universitaria, pero sin integrarlos en la universidad. En este punto, los estudios superiores de diseño, de conservación i restauración de bienes culturales i de artes plásticas, nacieron con desventaja respecto de los de música, arte dramático y danza, ya que los primeros sólo eran equivalentes a diplomatura, mientras que los segundos eran equivalentes a licenciatura.

De todos modos, al no haber títulos universitarios oficiales coincidentes con los títulos de enseñanzas artísticas superiores, no había duplicidad de titulaciones.

En 1999, la declaración de Bolonia, estableció un marco europeo para garantizar la transparencia, la movilidad y la calidad de los estudios superiores en toda Europa, a la cual se adhirieron todos los países miembros. Desde este momento todos los países miembros se pusieron a trabajar para adaptar su enseñanza superior a los preceptos de la declaración de Bolonia, con el compromiso de que en el 2010 ya estuvieran todos implantados.
En el año 2001 se publicó la LOU (ley orgánica de universidades, modificada en 2007), definiendo los tres niveles: grado, máster i doctorado, para las enseñanzas universitarias, y estableciendo el proceso de creación de títulos oficiales. Partiendo del principio de autonomía universitaria que le concede la ley, una universidad, con la autorización de su Comunidad Autónoma propone un título, el Consejo de Universidades lo verifica a partir del informe de la ANECA, el Gobierno establece su carácter oficial y ordena su inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos y, una vez que el Gobierno ha aprobado el carácter oficial del título, el Rector ordena publicar el plan de estudios en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ y en el diario oficial de la Comunidad Autónoma.

En febrero de 2005, se reunieron en Bergen, los Ministros Europeos responsables de Educación Superior para establecer un marco de cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior. Establecieron tres ciclos:

Titulaciones de primer ciclo: 180-240 ECTS
Titulaciones de segundo ciclo: 90-120 ECTS
Titulaciones de tercer ciclo: no precisa asignación de créditos

En España, estos niveles, se corresponden con el Grado (generalmente 240 ECTS), el Máster (generalmente 60 ECTS) y el Doctorado.

La LOE (Ley orgánica de educación) publicada en 2006, en referencia a las enseñanzas artísticas superiores, se limita a copiar los mismos artículos de la LOGSE, pero cuando habla de equivalencias de los títulos, los equipara también al título de grado y dice que formaran parte del espacio europeo de educación superior. No se hace un análisis en profundidad sobre la inclusión de estos títulos en la educación superior española. No nos engañemos, en España no se entiende una educación superior que no sea universitaria, a diferencia de otros países europeos.

Un título tiene que tener entidad propia, un nivel determinado dentro del marco europeo y unas competencias profesionales claras.

Lo que no puede entenderse es el tema de las equivalencias de títulos dentro de un mismo estado. No puede existir un título, se llame como se llame, que, para que tenga validez, deba ser equivalente a otro del mismo nivel dentro del mismo estado, sin que haya ningún tipo de reciprocidad.

¿Porqué las enseñanzas artísticas superiores no pueden tener la misma consideración que los títulos universitarios? ¿Tal vez alguien ha podido pensar que los Conservatorios Superiores y las Escuelas Superiores tienen menos calidad que los centros universitarios? 

Llegado este punto, en que la LOE ha dado un paso atrás y el estado no ha hecho una planificación clara de estas enseñanzas, como ha quedado demostrado con la sentencia, no podemos conformarnos con un “simple” cambio de nombre. El trasfondo no es tan simple.

Si no se hace una transformación valiente de las Enseñanzas Artísticas Superiores como se ha hecho en el resto de Europa, estos títulos tenderán a desaparecer.

Un cambio substancial de la LOE, podría resolver el tema del título, pero no resolvería el tema de los centros.

Una adscripción a la Universidad, el artículo 11 de la LOU lo contempla y desde hace años se aplica con algunas escuelas privadas, podría suponer impartir un título universitario.

La integración en la universidad, tal y como se ha hecho con muchos otros estudios superiores, podría suponer un título universitario, un alumnado universitario, un profesorado universitario y un centro universitario.

jueves, 1 de marzo de 2012

¿Enseñanzas artisticas superiores..., pero profesionales?¿Y si al final fuésemos..., Formación Profesional Artística y Superior?

Manuel F. VieitesCabe la posibilidad de una vuelta atrás, de tanto insistir en la modificación de la LOE (los unos), y de tanto pedir el título de "Técnico Superior" (los otros). Pudiera ser que los "grados" en enseñanzas artísticas se quedasen en la universidad y nuestros títulos pasasen a ser nuevas titulaciones de formación profesional, algo hipotético pero no imposible, considerando la experiencia de los Colleges of Further Education de la tradición inglesa, en los que se imparten cursos reglados en "performing arts" y en otras áreas y ámbitos. En el caso del diseño, la restauración y el arte dramático es inmediato el tránsito, pues se reducen los estudios a tres años, y ya está, ya tenemos enseñanzas profesionales y profesionalizadoras, y con un buen ahorro para el Estado. Lo más complicado está en danza y música, pues ya existe un grado profesional, pero todo se puede copiar, porque todo está inventado. Debemos recordar que en determinados ámbitos no se vio con buenos ojos que la LOGSE otorgase el grado de equivalencia universitaria para las artísticas superiores, y esa sería una buena solución para desfacer el entuerto. Ojo pues con lo que pedimos..., podemos acabar siendo centros integrados de formación profesional artística. Y la universidad tan contenta con los grados y los posgrados, con lo que se genera una oferta doble.

Todo esto viene a cuento de una larga conversación con un funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia con muchos años de servicio y muchas cosas vistas y oídas. ¡La que nos puede esperar! 

Let's University. El movimiento creceEl movimiento es imparable. La Escuela Superior de Diseño de Baleares, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Pontevedra, el Conservatorio Superior de Música de Vigo y el Conservatorio Superior de Música de Coruña, se suman a la lista de centros que piden la integración en la universidad. Hay más, lo sabemos, y serán más, en breve. De momento también crece el número de asociaciones y asambleas de alumnos y alumnas que piden la integración en la universidad. El movimiento es imparable y por eso ya se anuncia un posible encuentro en Madrid para el 10 de Marzo.

En Dramalogia hemos publicado un pequeño documento comentando algunas cuestiones relativas a la integración. Pásalo.